آخرین خبرها

لزبین

لزبین نامی است که در زبان انگلیسی به زنانی گفته می شود که به زنان دیگر کشش جنسی و عاطفی دارند.

 من لزبین هستم؟

این سوالی است که برخی از دخترهای جوان در دوران نوجوانی از خود می پرسند. بخشی از دوران نوجوانی به کشف خود و گرایش جنسی خود می گذرد. وقتی بچه ها به نوجوانی می رسند نسبت به دیگرانی که در اطراف خود می بینند آگاه می شوند و گاهی به آنها کشش پیدا می کنند. بیشتر دختران جوان به مردان کشش جنسی نشان می دهند، و بسیاری دیگر به زنان نیز کشش پیدا می کنند و برخی از زنان فقط و فقط به زنان کشش جنسی پیدا می کنند. زنانی که فقط به زنان کشش جنسی دارند لزبین خوانده می شوند. برخی از دختران جوان ممکن است در طول زمان به این نتیجه برسند که احساسات و کشش جنسی شان تغییر کرده است. بعضی از دختران نوجوان ممکن در دوره نوجوانی به دوستان دختر خود کشش بسیار شدید داشته باشند، و بعد از مدتی که بزرگتر شدند به پسرها علاقه پیدا کنند. بعضی از دختران نوجوان ممکن است هم به دخترها و هم پسرها کشش جنسی داشته باشند، و این حس در دوران نوجوانی ممکن است بسیار گیج کننده باشد. بعضی از دختران جوان ممکن است به این نتیجه برسند که فقط و فقط به زنان کشش جنسی و عاطفی دارند. این گونه احساسات طبیعی به شمار می آیند گرچه کنار آمدن با این احساسات کار آسانی نیست.

چون معمولن خانواده ها دختران‌شان را به گونه ای بار می آورند که توقع می رود حتمن به پسرها کشش داشته باشند، کشف تمایل به یک دختر دیگر، ممکن است برای یک دختر جوان گیج کننده و شوک آور باشد. بسیاری از دختران نوجوان لزبین گفته اند که تا مدت ها فقط با پسرها ارتباط می گرفتند تا این که مطمئن شدند که فقط و فقط می خواهند با زن ها رابطه داشته باشند. همه ی این تجربه ها و احساسات طبیعی اند گرچه می توانند دشوار نیز باشند.

لزبین بودن، یعنی چی؟

لزبین به دختران و زنانی می گویند که فقط به زنان دیگر کشش دارد. زنی که هم زنان و هم به مردان کشش دارد، خود را دوجنسگرا تعریف می کند. کاملن طبیعی است که جوان ها در مورد گرایش جنسی خود دچار ابهام بشوند. به مرور زمان این ابهام تبدیل به اطمینان می شود و شما مطمئن می شوید که لزبین هستید یا نه. به مردان گی و زنان لزبین، همجنسگرا می گویند زیرا به همجنس خود کشش جنسی و عاطفی دارند.

آیا لزبین بودن “طبیعی” است؟

گاه دختران جوان از دیگران می شنوند که لزبین بودن یک نوع بیماری است، و یا گناه است، یا غیر طبیعی است. با وجود این که گرایش جنسی و عاطفی زنان به زنان کاملن طبیعی است، اما در بعضی از جوامع ممکن است لزبین بودن از سوی جامعه بد انگاشته شود. در جوامع غربی سال هاست شبکه های حمایتی از سوی دولت و نهادهای حامی حقوق همجنسگرایان تشکیل شده است که به نوجوانان همجنسگرا برای کنار آمدن با دشواری های محیط و خانواده کمک می کنند. اما در جوامعی مانند کشور ما که هیچ امکانی برای نوجوانان و جوانان همجنسگرا در کاهش این دشواری ها در دست نیست، گاه تنها امکان، کسب اطلاعات از مجموعه ی مطالبی است که به صورت آنلاین منتشر می شوند و در خودشناسی و ارتباط گیری با محیط به فرد یاری می رسانند. متاسفانه کمیت و کیفیت این گونه مطالب نیز در اغلب موارد نارسا است.