کار در ترکیه

مطابق ماده ۴۸۱۷ قانون کار در مورد اجازه کار برای اتباع بیگانه که از سپتامبر ۲۰۰۳ قابل اجرا بوده است، اتباع بیگانه قبل از شروع به کار در ترکیه – مستقل یا غیرمستقل – می بایست از وزارت کار و امور اجتماعی مجوز کار بگیرند.

اتباع خارجی که دارای اقامت به مدت حداقل شش ماه می باشند حق درخواست اجازه کار دارند.

مطابق قانون سه گونه مجوز کار به پناهندگان متقاضی داده می شود: مجوز برای مدت معین، مجوز برای مدت نامعلوم، مجوز برای کار مستقل.

مجوز کار برای مدت معین

به عنوان یک فرد خارجی شما می توانید برای دریافت “مجوز کار برای مدت معین” در سمت مشخص در یک محل کار و یا تشکیلات اقتصادی برای حداکثر یک سال درخواست بدهید. وزارت کار برای صدور این مجوز موارد زیر را در نظر می گیرد: وضعیت بازار کار، وضعیت بخش اقتصادی و یا تحولات اقتصادی و یا توسعه نیروی موجود کار، مدت اجازه اقامت و مدت قرارداد خدمت و یا نوع کاری که برای آن درخواست مجوز شده است.

مجوز کار برای مدت نامعلوم

اگر به عنوان یک خارجی در ترکیه به مدت حداقل هشت به صورت قانونی و بدون وقفه زندگی کرده اید و یا اگر به مدت حداقل شش سال به طور قانونی کار کرده اید می توانید برای “مجوز کار برای مدت نامعلوم” اقدام کنید.

مجوز کار مستقل

مجوز کار مستقل به منظور کار کردن به صورت مستقل به شما داده می شود. این مجوز در صورتی به شما داده  می شود که حداقل به مدت پنج سال بدون وقفه به صورت قانونی در ترکیه زندگی کرده باشید.

چگونه می توانید اقدام کنید؟

در صورتی که اقامت معتبر داشته باشید، شما و کارفرما باید به طور کتبی تقاضای خود را به وزارت کار و امور اجتماعی ارائه کنید. وزارت کار و امور اجتماعی در طی نود روز به شما پاسخ خواهد داد.

تحت چه شرایطی درخواست شما رد می شود؟

مطابق ماده شماره ۴۸۱۷ قانون کار در موارد زیر درخواست شما رد می شود:

الف) وضعیت بازار کار و توسعه امور کاری، و تحولات اقتصادی در ابطه با استخدام مناسب نباشد،

ب) شخی در این کشور با همان مهارت های که شما دارید در طی چهار هفته ئیدا شود که قادر به انجام شغلی باشد که شما برای آن درخواست داده اید،

ج) دارای اجازه اقامت متعبر نباشید،

د)درخواست قبلی شما رد شده باشد و شما درخواست مجدد برای کار در همان محل کار یا شغل، پیش از پایان یک سال داده باشید،

ه) استخدام شما امنیت ملی ترکیه، نظم عمومی، امنیت کلی، نفع عمومی، اخلاق و بهداشت عمومی را به خطر بیندازد.

حق اقدام قانونی

به عنوان شخصی ذینفع که به دنبال کار می گردد، می توانید در طی سی روز پس از ابلاغ، اعتراض کتبی خود را نسبت به تصمیم وزارتخانه بیان دارید.  در صورتی که اعتراض شما توسط وزارتخانه رد شود می توانید در دادگاه اداری درخواست استیناف نمایید.

نکات مفید

برای کار در ترکیه

  • می بایست اجازه اقامت معتبر برای مدت حداقل شش ماه داشته باشید.
  • می بایست کارفرمایی که تمایل به استخدام شما داشته باشد پیدا کنید.
  • می بایست فرم درخواست را به زبان ترکی پر کرده و چهار نسخه از آن را ارائه بدهید.
  • برای مدارک مورد نیاز به وبسایت وزارت کار در آدرس زیر مراجعه کنید:     http://www.yabancicalismaizni.gov.tr
  • برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با دفاتر کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد و موسساتی که با این سازمان همکاری می کنند مشاوره نمایید.