چهارچوب تهیه و ارسال ایمیل به UNHCR

دانلود PDF

بهترین راه برای ارتباط گیری با UNHCR ارسال ایمیل به این سازمان است. UNHCR به ایمیل هایی که از سوی پناهندگان دگرباش ارسال می شود، اگر چند نکته ی کوچک رعایت شود، به سرعت پاسخ می دهد.

  • آدرس ایمیل:     turan@unhcr.org و TURANREG@unhcr.org
  • ایمیل را از همان آدرسی به UNHCR ارسال کنید که قبلن به این مرکز به عنوان ایمیل تماس ارائه داده اید.
  • در سابجکت لاین ایمیل بنویسید که موضوع ایمیل چیست.
  • در بالای نامه نام و نام خانوادگی خود را بنویسید. شماره پرونده خود را بنویسید. شماره تلفن و آدرس ایمیل خود را بنویسید.
  • مساله را با جمله های ساده و روشن با تمام جزئیات لازم  شرح دهید.
  • در زیر ایمیل بنویسید که مایلید پاسخی به این ایمیل دریافت کنید تا مطمئن شوید ایمیل شما از سوی مسوولین UNHCR خوانده شده است.
  • تاریخ بزنید و ارسال کنید.