مصاحبه کشوری

دانلود متن PDF

پس از دریافت قبولی پناهندگی، در فاصله یک تا دو هفته پناهنده برای مصاحبه کشوری دعوت می‌شود. این تاریخ، بسته به شمار پرونده‌ها در مقطع زمانی، ممکن دیرتر یا زودتر باشد.

پس از اعلام نتیجه‌ی مصاحبه با  UNHCR، در صورت قبولی، و ارجاع پرونده به یکی از کشورهای پناهنده‌پذیر، از سوی سفارت آن کشور تاریخی برای مصاحبه به پناهنده اعلام می‌شود. این تاریخ، از سوی پلیس شهر، به پناهنده اعلام می‌شود. کشورهایی که از UNHCR ترکیه پناهنده می‌پذیرند، شامل سه کشور کانادا، امریکا، و استرالیا می‌شوند. از نقطه‌نظر پناهندگان، هر یک از این سه کشور نکات مثبت و نکات منفی دارند.

پناهنده حق انتخاب کشور ندارد.  پناهندگانی که از طریق یو ان اچ سی آر بازاسکان می شوند طبق قرارداد یو ان با کشورهای پناهنده های پذیر، به سه کشور امریکا و کانادا و استرالیا فرستاده می شوند. هر کدام از این کشورها سهمیه ی پناهنده  از یو ان اچ سی آر به نسبت توان/برنامه ریزی کشور مزبور، دریافت می کنند.
کشورهای اتحادیه اروپا هر دو سال یک بار تیمی به کشورهای ترانزیت می فرستند و تعداد محدودی پناهنده که یو ان اچ سی آر تایید کرده را برای بازاسکان در کشورشان انتخاب می کنند.
اما، علیرغم همه ی اینها، پناهنده های دگرباش به این دلیل که باید در شرایط خاصی زندگی کنند که در امنیت باشند «به طور غیررسمی» اجازه دارند به مامور یو ان اچ سی آر بگویند که در کشوری که برایشان تعیین شده یا احتمال دارد تعیین شود احساس امنیت نمی کنند و میخواهند در کشور دیگری ساکن شوند.