تماس با ما

سازمان  دگرباشان جنسی ایرانی  ایرکو

خدمات مشاوره برای دگرباشان جنسی و خانواده های ایشان، ترجمه کتبی و شفاهی برای دگرباشان جنسی تازه وارد به کانادا، ایجاد ارتباط با سازمان های اسکان‌ده، مشاوره در امور پناهندگی و مکاتبه با سازمان های مسوول امور پناهندگی

مکاتبات شورای سازمان و سازمان های همکار:    board@irqo.org

ارسال مدارک و مطالب/نامه های محرمانه پناهندگان:    porsesh@irqo.org

ارسال پرسش های عمومی به کارگروه پناهندگی ایرکو:  communications@irqo.org

وبسایت:  www.irqo.org

خط مستقیم سازمان ایرکو:

701-4374(647)001

تماس با اسکایب: IRQO.org

ملاقات حضوری با وقت قبلی

ساقی قهرمان – مدیر شورای سازمان ایرکو

12:00pm-5:00 pm

2818 Bayview Ave., unit 103

M2K1E4