گزارش چهارم؛ نقض حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دگرباشان جنسی ایران- گزارش سایه*

* (گزارشی که سازمان‌های غیر‌دولتی به سازمان ملل ارائه می کنند.)

سال انتشار: 2013

تهیه شده توسط: سازمان ایرکو، کلینیک بین‌المللی حقوق بشر دانشکده حقوق دانشگاه هاروارد‌ و هارتلند الاینسس

دانلود متن گزارش به صورت PDF