رهایی از هوموفوبیای درونی‌شده، گام اول در مبارزه با هوموفوبیا

رهایی از هوموفوبیای درونی‌شده، گام اول در مبارزه با هوموفوبیا

همجنسگرایی درونی شده، محور برنامه‌های فرهنگی ایرکو در روز مبارزه با همجنسگراستیزی و تراجنسی‌ستیزی در سال 2016

 

 

17 may 2016 003 17 may 2016 002